Regulamin Serwisu VEHIGO.pl dla użytkowników profesjonalnych

 

§ 1 Definicje

 1. Cennik – cennik usług świadczonych przez VEHIGO.pl na rzecz Użytkowników, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dealer – Użytkownik, będący podmiotem zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sprzedażą pojazdów lub pośrednictwem w ich sprzedaży lub publikujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej Ogłoszenia w sposób masowy (tj. >5 Ogłoszeń w miesiącu) - korzystający z Serwisu w bezpośrednim związku z tą działalnością. W szczególności za Dealera uważa się autoryzowanych przedstawicieli marek samochodowych, komisy samochodowe czy salony samochodowe.
 3. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Ogłoszenie – ogłoszenie motoryzacyjne publikowane przez Użytkownika w Serwisie zawierające prezentację przedmiotu ogłoszenia, którym zazwyczaj będzie pojazd, niebędące ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników lub inny podmiot;
 5. Użytkownik - każdy użytkownik Serwisu, w tym umieszczający lub przeglądający Ogłoszenia, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z tym zastrzeżeniem iż niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących Dealerami.
 6. Użytkownik Indywidualny – każdy Użytkownik niebędący Dealerem;
 7. Serwis – serwis z Ogłoszeniami prowadzony przez VEHIGO.pl dostępny pod adresem VEHIGO.pl.pl umożliwiający dodawanie oraz przeglądanie Ogłoszeń.
 8. Oferta – oferta VEHIGO.pl skierowana za pośrednictwem Serwisu do Użytkowników zawierająca przede wszystkim koszt publikacji Ogłoszenia w określonym w Ofercie czasie.
 9. VEHIGO.pl - Dudkiewicz Małolepszy KUOMI GROUP Spółka jawna z siedzibą w Tychach
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 11. Konto – funkcja Serwisu udostępniona przez VEHIGO.pl Użytkownikom.
 12. Umowa – umowa o prowadzenie Konta pomiędzy VEHIGO.pl, a Użytkownikiem.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wyłącznie do Użytkowników działających w Serwisie jako Dealerzy lub w związku z tego typu działalnością gospodarczą lub zawodową i stosuje się do wszystkich relacji pomiędzy VEHIGO.pl a podmiotem będącym Dealerem, w rozumieniu postanowień niniejszego regulaminu, niezależnie od statusu pod jakim podmiot ten zarejestrował się w Serwisie.
 2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Użytkowników, którzy zawierają z VEHIGO.pl umowy lub korzystają z Serwisu działając w charakterze konsumenta.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez VEHIGO.pl, w ramach Serwisu.
 4. VEHIGO.pl udostępniając Użytkownikom Serwis udostępnia im elektroniczną platformę do prezentowania oraz przeglądania Ogłoszeń. VEHIGO.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
 5. Przedmiotami Ogłoszeń mogą być wyłącznie przedmioty związane z motoryzacją, a w szczególności pojazdy.
 6. Poszczególne umowy o świadczenie usług przez VEHIGO.pl zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są na podstawie Regulaminu.
 7. W celu skontaktowania się z VEHIGO.pl Użytkownik może skorzystać z następujących danych:

  a. Adres pocztowy: KUOMI GROUP, Tychy 43-100, Wiązowa 49B
  b. Adres e-mail: kontakt@vehigo.pl

§ 3 Konto

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, w tym umieszczania Ogłoszeń, należy dokonać rejestracji w Serwisie, tj. założyć Konto, poprzez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie w co najmniej minimalnym zakresie wskazanym przez VEHIGO.pl w formularzu poprzez właściwe oznaczenie poszczególnych pól formularza.
 2. Po zaakceptowaniu Regulaminu w momencie rejestracji w Serwisie zostaje utworzone Konto i dochodzi do zawarcia pomiędzy VEHIGO.pl a Użytkownikiem, na czas nieokreślony, Umowy o prowadzenie Konta na zasadach określonych Regulaminem.
 3. Prowadzenie Konta przez VEHIGO.pl jest nieodpłatne, natomiast niektóre z funkcji Serwisu, takich jak np. publikowanie czy promowanie Ogłoszeń w Serwisie mogą być odpłatne, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie lub Cenniku.

§ 4 Zamieszczanie Ogłoszeń

 1. Ogłoszenia umieszczane są w Serwisie przez Użytkowników, którzy samodzielnie definiują ich treść. Treść Ogłoszenia dostępna jest publicznie – za pośrednictwem sieci Internet, dla każdej osoby korzystającej z Serwisu, w tym także dla podmiotów nie posiadających Konta.
 2. W celu dodania Ogłoszenia Użytkownik powinien:

  a. Posiadać Konto oraz wypełnić stosowny formularz w Serwisie;
  b. Aktywować Ogłoszenie:

  a) W przypadku usług i Ofert płatnych z góry - poprzez jego opłacenie, o ile ma to zastosowanie w danym przypadku (w zależności od Oferty wybranej przez Użytkownika), niezwłocznie po wypełnieniu formularza, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od wypełnienia tego formularza – zgodnie z Cennikiem;
  b) W przypadku usług i Ofert płatnych z dołu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego – poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie;
   
 3. W sposób określony w ust. 2 należy również aktywować opcje dodatkowe dostępne w Serwisie, na które zdecyduje się Użytkownik, takie jak np. wyświetlenie ogłoszenia na stronie głównej Serwisu czy wyróżnienie Ogłoszenia czy jego promowanie. Informacje o opcjach dodatkowych, a także koszty skorzystania z nich znajdują się w Cenniku.
 4. O ile nie wskazano inaczej w Ofercie lub Cenniku - usługi dodatkowe związane z promowaniem ogłoszeń mają charakter jednorazowy, a ich cena nie jest zależna od okresu publikowania Ogłoszenia.
 5. W przypadku usług płatnych, opłacanych z góry, umowa pomiędzy Stronami zawierana jest każdorazowo z chwilą otrzymania zapłaty przez VEHIGO.pl – na warunkach określonych w Regulaminie. W pozostałych przypadkach umowa pomiędzy Stronami zawierana jest w momencie umieszczenia Ogłoszenia.
 6. Publikacja Ogłoszenia następuje, niezwłocznie po jego aktywowaniu, opłaceniu – tj. nie później niż w terminie jednego Dnia roboczego następującego po dniu, w którym ogłoszenie zostało aktywowane.
 7. Ogłoszenie publikowane jest przez czas zdefiniowany przez Użytkownika, zgodnie z wybraną przez Użytkownika Ofertą. Użytkownik może przedłużyć okres publikacji Ogłoszenia – do przedłużenia okresu publikacji Ogłoszenia stosuje się zasady właściwe dla jego pierwotnego umieszczenia.
 8. Ogłoszenie umieszczane w Serwisie powinno zawierać w szczególności:

  a. Zgodny ze stanem faktycznym opis przedmiotu Ogłoszenia przygotowany przy wykorzystaniu i na podstawie formularza dodawania Ogłoszeń w Serwisie, w tym zdjęcia przedmiotu Ogłoszenia, cenę brutto, parametry oraz lokalizację;
  b. Dane kontaktowe Użytkownika;
   
 9. Ceny podawane przez Użytkownika powinny być cenami brutto, tj. uwzględniać w sobie wszystkie należne podatki.
 10. Pojedyncze Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego przedmiotu, a Użytkownik może opublikować w danym momencie tylko jedno Ogłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu.

§ 5 Płatności w Serwisie

 1. Płatności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu dokonywane są za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio na rachunek bankowy VEHIGO.pl wskazany za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis udostępnia Użytkownikom następujące metody płatności: bezpośrednio na rachunek bankowy VEHIGO.pl.
 3. W przypadku gdy zgodnie z wybraną Ofertą Użytkownik dokonuje płatności z dołu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w oparciu o ilość opublikowanych w danym okresie rozliczeniowym Ogłoszeń i wybranych usług dodatkowych, VEHIGO.pl wystawi Użytkownikowi, w terminie 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, fakturę VAT obejmującą prowizje i opłaty należne VEHIGO.pl od Użytkownika.
 4. Okres rozliczeniowy odpowiada miesiącowi kalendarzowemu.
 5. Płatność prowizji i opłat, o których mowa w ust. 3, powinna nastąpić w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez VEHIGO.pl, na rachunek wskazany przez VEHIGO.pl.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności VEHIGO.pl uprawnione jest do zablokowania konta Użytkownika, a także wstrzymania publikacji wszystkich dodanych przez Użytkownika ogłoszeń.
 7. Użytkownik akceptuje otrzymywanie od VEHIGO.pl faktur w formie elektronicznej i przekazywanie ich mu przez VEHIGO.pl za pośrednictwem Serwisu (w ramach Konta). Faktury wystawiane są przez VEHIGO.pl w oparciu o dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

§ 6 Zastrzeżenia

 1. Użytkownik nie może publikować w Serwisie, w tym w ramach Ogłoszeń, treści bezprawnych, w tym naruszających zasady współżycia społecznego.
 2. Użytkownik, jako podmiot odpowiedzialny za treść, którą publikuje w Serwisie, zapewnia i gwarantuje, że treść ta opisuje przedmiot jego Ogłoszenia w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, a publikacja treści nie narusza przepisów prawa oraz praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a w szczególności Użytkownik dysponuje prawem do umieszczenia treści i jej poszczególnych elementów w Serwisie.
 3. Ogłoszenia, a także ich poszczególne elementy, mogą być publikowane przez VEHIGO.pl, w związku z Serwisem, również na innych stronach internetowych. W przypadku takiej publikacji VEHIGO.pl nie udostępni danych kontaktowych Użytkownikowi poza Serwisem, jednakże umożliwi zapoznanie się z nimi w Serwisie.
 4. VEHIGO.pl ma prawo oznaczyć dodane do Ogłoszenia przez Użytkownika zdjęcia w sposób wskazujący na fakt, że zdjęcie pochodzi z Serwisu np. poprzez umieszczenie nazwy Serwisu na zdjęciu (w formie znaku wodnego).
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania treści Ogłoszeń oraz wyłączenia publikacji nieaktualnych Ogłoszeń (np. w przypadku zbycia przedmiotu ogłoszenia).
 6. VEHIGO.pl ma prawo usunąć lub zablokować wyświetlanie Ogłoszenia, które w jakikolwiek sposób narusza lub może naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 7. Za naruszenie Regulaminu uprawniające VEHIGO.pl do usunięcia Ogłoszenia uznaje się w szczególności dodanie Ogłoszenia o nieprawidłowych parametrach, w tym zaniżonej wartości pojazdu lub Ogłoszenia, które może wprowadzać odbiorców w błąd co do przedmiotu tego Ogłoszenia, Ogłoszenia mogącego stanowić czyn nieuczciwej konkurencji bądź w jakikolwiek sposób godzącego w prawa VEHIGO.pl lub osób trzecich.
 8. VEHIGO.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Dealera za skutki niedostępności Serwisu lub nieprawidłowości w jego działaniu.
  Ewentualne umowy sprzedaży zawierane w związku z Ogłoszeniami zawierana są poza Serwisem, a VEHIGO.pl jako administrator Serwisu nie jest ich stroną i nie ma na nie wpływu.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub usług świadczonych przez VEHIGO.pl w związku z Serwisem mogą być składane drogą elektroniczną na adres: kontakt@vehigo.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (np. poprzez adres e-mail, na który zarejestrowano Konto), zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz roszczenia Użytkownika.
 3. VEHIGO.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza uprawnień Użytkownikowi przysługujących mu w oparciu o przepisy prawa.

§ 9 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę plików cookies, z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta oraz publikowania Ogłoszeń także aktywne konto email.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z uzyskaniem dostępu do sieci Internet oraz dokonywaną transmisją danych zgodnie z taryfą właściwego dla Użytkownikowi operatora.


§ 10 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest VEHIGO.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług objętych Regulaminem.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Serwisu, w tym dla świadczenia usług przez VEHIGO.pl w ramach Serwisu.
 4. VEHIGO.pl oznacza w Serwisie dane, których podanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji usługi.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych przetwarzanych przez VEHIGO.pl, a także prawo żądania ich poprawienia. 


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie.
 2. Językiem właściwym dla porozumiewania się VEHIGO.pl z Użytkownikami jest język polski.
 3. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Stronami sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę VEHIGO.pl.
 4. VEHIGO.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 7. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email: kontakt@VEHIGO.pl.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 8. W przypadku gdy w chwili rozwiązania umowy z Użytkownikiem, w związku ze sprzeciwem wobec zmianom Regulaminu, Użytkownik posiada aktywne Ogłoszenia – Ogłoszenia te pozostają aktywne, do końca okresu na jaki zostały opłacone, na dotychczasowych zasadach.
 9. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z dochowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 10. VEHIGO.pl może rozwiązać umowę z Dealerem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Dealera postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku rozwiązania umowy, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ponowna rejestracja Dealera w Serwisie wymaga uzyskania uprzedniej zgody VEHIGO.pl. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 : CENNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH (DEALERÓW)

 • ​Ogłoszenie emitowane jest przez okres 14 dni
 Ilość ogłoszeń  Cenna Netto PLN  Cena Brutto PLN
 0  0   0
 1-5  35  43,05
 6-10  50  61,50
 11-20  75  92,25
 21-30  100  123,00
 31-40  125  153,75
 41-50  150  184,50
 51-70  200  246,00
 71-90  250  307,50
 91-110  300  369,00
 111-150  350  430,50
 151-200  400  492,0
 ponad 200  500  615,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opcja  Cena Netto PLN  Cena Brutto PLN
 Promocja ogłoszenia na stronie głównej  40,65  50,00
 Wyróznienie ogłoszenia na stronie wyników  16,26  20,00
 Umieszczenie na szczycie listy wyników  24,39  30,00

 

 

 

 

Porady

Porady

Cennik

Cennik

Kontakt

Kontakt

O nas

O nas

Do pobrania

Do pobrania

Pomoc

Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.